I. Postanowienia podstawowe

1. Administrator danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich osób dane (dalej: „RODO”) to Pavlína Maturová, IČO .: 09526358 z siedzibą w Semily (dalej: „administrator”).

2. Dane kontaktowe administratora to

Adres: Semily

E-mail: Diana@drgym.cz

Telefon: 733406075

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, umysłowych ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu dostarczyłeś lub dane osobowe, które administrator uzyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia.

2. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO,
Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania informacji handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy żadne towary lub usługi nie zostały zamówione.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest

rozliczenie Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, kontakt), podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem zawarcia i realizacji umowy, bez podania danych nie jest możliwe zawarcie umowa lub wykonanie jej przez administratora,
wysyłanie wiadomości biznesowych i prowadzenie innych działań marketingowych.

3. Administrator automatycznie podejmuje indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Okres przechowywania danych

1. Administrator przechowuje dane osobowe

przez czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Tobą a administratorem oraz dochodzenia roszczeń z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od zakończenia stosunku umownego).
do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do 10 lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

1. Odbiorcami danych osobowych są osoby

zajmujący się dostawą towarów / usługami / realizacją płatności na podstawie umowy,
świadczenie usług obsługi sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług związanych z prowadzeniem sklepu internetowego,
świadczenie usług marketingowych.

2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (kraju spoza UE) ani do organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w państwach trzecich są dostawcy usług pocztowych / chmurowych.

VI. Twoje prawa

1. Na warunkach określonych w RODO masz

prawo dostępu do jego danych osobowych na podstawie art.15 RODO,
prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art.16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art.18 RODO.
prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO a
prawo do przenoszenia danych zgodnie z art.20 RODO.
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora podany w punkcie III niniejszych warunków.

2. Masz również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że zostało naruszone Twoje prawo do ochrony danych osobowych.

VII. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

1. Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych i repozytoriów danych osobowych w formie papierowej

3. Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają tylko osoby przez niego upoważnione.

VIII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.

2. Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Nowa wersja niniejszych warunków zostanie opublikowana na ich stronie internetowej, a jednocześnie nowa wersja niniejszych warunków zostanie wysłana na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

Niniejsze warunki wchodzą w życie 01.10.2020

Dr.Gym nájdete na GLAMI.sk Bezpečná platba